Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Recep Arslan

Tarih Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Tarihin Tanımı

Geçmiste yasamis insan topluluklarinin birbirleriyle olan iliskilerini, savas ve barislarini, kültürlerini, medeniyetlerini, sosyo – ekonomik yapilarini belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç iliskisi içerisinde inceleyen ve objektif olarak açiklayan bilime tarih denir. Tarih, Geçmişteki insanın yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilim kabul edilir.

Tarihin Konusu

Insan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucu içerir. Insan faaliyetleri önce düsünce olarak ortaya çikar, daha sonra uygulama alanina konulmasi ile olgu ve olaylar sekline dönüsür.

Olgu : Fetih hareketi, nüfus artisi...
Olay : Istanbul’un fethi, bir çocugun dogumu...

Tarihi Olayların Özellikleri

* Konusu insan geçmisidir.
* Tarihin kanunu yoktur.
* Olaylari neden – sonuç iliskileri içerisinde ele alir. (Bu özellik tarihe bilimsellik kazandirir.)
* Olaylari yer ve zaman belirterek ifade eder. (Tarihi hikaye olmaktan çikarir.)
* Tarih ele aldigi olaylari o günün sartlarina göre degerlendirir ve açiklar. (Tarihe objektiflik kazandirir.)
* Tarihin deneyi, tekrari, gözlemi yoktur.
* Tarihteki olaylarin her biri digerinin ya sonucu ya sebebidir.

Belgelere dayanarak olaylari açiklar. (Tarihe dogruluk ve kesinlik kazandirir.)

Tarihin Kaynakları

Tarihçiler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.
 

Tarihi Kaynakların Sınıflanması

1. Yazılı Kaynaklar

 Tarihçelerin temel kaynaklarını teşkil eder.
 Arşiv belgeleri: kamuya ya da özel kişilere ait arşivlerde bulunan belgelerdir. Arşivler resmi kayıtlar, yazışmalar gibi çok çeşitli belgeleri içerir.
 Yayınlanmış resmi belgeler: Döneme ait kanunlar, kararnameler, kararlar
 İncelenen döneme ait hatıralar, eserler, edebiyat çalışmaları
 Dönemin basın-yayın organları (gazeteler, dergiler)
 

2. Sözlü kaynaklar

Sözlü tarihin en büyük kaynağı insandır. En önemli özelliği ise yine tarihin nesnesi olan insan unsurunu kendisine temel bilgi kaynağı olarak almasıdır.
 
Sözlü tarihin diğer kaynakları ise ; tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir.
 

3. Kalıntılar

Arkeolojik kazılarda elde edilen malzemelerdir. Taş, toprak, kemik ve çeşitli madenlerden yapılmış eşyalar, mağara resimleri, kabartmalar, mezarlar, heykeller bunlardandır.
 

4. Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar

Bu kaynaklara; haritalar, planlar, taş plaklar, fotoğraf vs. örnek gösterilebilir. Ancak montaj yapılabilmesi kaset, cd, dvd vs. belgelerin yüzde yüz güvenilir olma özelliğini yitirmesine neden olmaktadır.
 

5. Birinci Elden Kaynaklar

Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgudur.
 

6. İkinci Elden Kaynaklar

Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir.ve bu eserler daha uzun kalabilirler.

Yazılı ve sözlü kaynakların yeterli olmadığı durumlarda (ya da bu kaynakları tamamlamak amacıyla) fotoğraflar ve günlük eşyalar (örneğin Eski Yunan toplumu için vazo motifleri) birinci elden kaynak olarak tarih çalışmalarına temel oluşturabilir.
 

Tarihi Kaynaklar Nasıl Kullanılır

Tarih bilimi nesnel verilere, olgulara dayanan bir bilimdir, ancak nesnelliği bütünüyle yansıtması mümkün değildir. Tarihî çalışmaların birinci elden kaynaklara, arşiv belgelerine dayalı olması bu çalışmaların inceledikleri konu üerine mutlak bilgi verdiği, son sözü söylediği anlamına gelmez. Bu durumun nedenleri kaynaklara bağlı (nesnel) ve tarihçiye bağlı nedenler olarak ikiye ayrılabilir:
 1.Arşiv belgeleri her zaman güvenilir bir kaynak teşkil etmez; örneğin resmi kayıtların henüz kaleme alındıkları sırada gerçekten uzak bilgiler yansıtmaları olasıdır. Tarihçi bu olasılıkları da göz önünde bulundurarak kaynaklara karşı eleştirel bir yöntem izler.
 2.Kullanılacak olan belgelerin seçimi, sunuş şekli, tarih çalışmasının amacı, tarihçinin kişisel siyasi-ideolojik tercihleri, tarihçinin eser verdiği dönemin siyasi-ideolojik koşulları gibi çeşitli nedenler, tarih yorumlarına etki eder. Dolayısıyla aynı arşiv belgelerinden yola çıkılarak farklı tarih yorumlarına ulaşılması olasıdır.
 

Tarih Yazıcılığı Çeşitleri

Tarih yazma çeşitleri , dil özellikleri ve anlam bakımından birbirinden farklılık gösterir ve üç çeşit tarih yazıcılığı vardır. Bunlar:
 

1. Hikayeci Tarih Yazıcılığı

Bu tarz ilk olarak eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta ağızdan ağza dolaşan hatıralar şairler tarafından nazım tarzında söylenmekte ve bunlara "epos" adı verilmekteyken, Logograflar tarafından hikâyeleştirilerek nesre çevrilmişler ve arşivlerdeki malzemenin de ilavesiyle içlerine birtakım gerçekler de karışmıştır. Fakat yine de, Strabon'un ifadesiyle bunlar "epos" olmaktan kurtulamamışlardır. Logografların eserleri ne edebi, ne de tarihi eserlerdir. Sadece ilmi araştırma yolunu açan "basit kronikler"dir. "Tarihin Babası" adıyla bilinen Herodotos her ne kadar Logografların yolundan gitmişse de, insanı merkez haline getirmiş olması ve kavrayış üstünlüğüyle onlardan ayrılır. Herodotos da hikâyeci tarih tarzını kullanmıştır. Fakat olayları peş peşe sıralamakla kalmamış, onları bir düzen içinde nakletmiş ve bir kompozisyon örneği vermiştir. Eserinde az da olsa siyasi görüşler vardır. Tenkit düşüncesine sahip olmamakla birlikte, gördükleri ile duydukları arasında bir ayrım yapmıştır.
 

2. Öğretici Tarih Yazıcılığı

Geçmiş olaylardan ders almak, gelecekteki yolu doğru çizebilmek, okuyucuya ahlaki ve milli duygular aşılayabilmek maksadıyla yazılan bu tarz eserler, öğretici bir mahiyet arz ettiklerinden "öğretici" veya "pragmatik" denilen tarihçilik akımı içinde yer alırlar. Bu tarzın önderliğini yapan kişi Thukydides ( Tukudides ) 'tir. Gerçek anlamda tarihçilik, onun "Pelopennesoslular ile Atinalıların Savaşı" adlı eseriyle başlamıştır. Bu eser sadece edebi bakımdan değil, metod ve zihniyet bakımından da daha önceki eserlerden çok farklıdır. Bu fark, eserin gerek konu, gerekse muhtevasında kendini göstermektedir. Eser zaman ve mekân bakımından sınırlandırıldıktan başka, sadece müellifin yaşadığı devrin olaylarına tahsis edilmiş; devlet, tarihi realitenin merkezi olarak görülerek, esas yerine getirilmiştir. Devlet düşüncesinin esasını siyaset teşkil etmesi dolayısıyla da Thukydides ( Tukudides ) bir siyasi tarih yazıcısı olmuştur. Thukydides ( Tukudides ) yetişme tarzı sebebiyle de, araştırmaya yeni bir anlam getirmiştir. Bu da "siyasi öğretim de faydalı olmak"tır. Böylece ilk defa olarak tarih biliminin sosyal bilimler içindeki yeri de tayin edilmiştir. Burada amaç, faydalı olmak, tarih yoluyla tecrübeyi arttırıp bilgiyi çoğaltarak geliştirmek ve insanı başarılı kılmaktır. Bunun şartları ise:
 Gerçeğe tamamen sadık kalmak,
 Olay ve durumları anlatırken, aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
 
Geçmişi öğrenerek, bu bilgilere dayanarak şu anki durum ve gelecek hakkında hüküm vermek anca bu şekilde mümkündür. Tarih yazıcılığında bu tür, Thukydides ( Tukudides ) ’ten sonra diğer eski Yunan ve Roma tarihçilerince de benimsenmiş; Polybios, Plutarkhos, Tacitius, Machiavelli gibi yazarlar onun izinden gitmişlerdir. Pragmatik tarih yazıcılığının en belirgin özelliği, tarihte ün yapmış şahsiyetlere geniş yer verilmesi, bu kişilerin idealleştirilmesi, hatta adeta insanüstü varlıklar haline getirilmesidir. İslam tarihçiliğindeki "Siyer" kitapları bu tarza örnek olarak gösterilebilir. Thukydides'in açtığı çığır, tarihi gerçekleri ortaya koymak hedefini güttüğü halde, örnek olmak prensibiyle de hareket ettiğinden, bunu benimseyen müelliflerin eserlerinde hep zaferler ve parlak olayların işlenmesine özen gösterilmiş, başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları karşısında sessizlik tercih edilmiştir. Bu da öğretici tarzın en büyük zaafını teşkil etmiştir.
 

3. Araştırmacı Tarih Yazıcılığı

Olayların sebeplerini ve sonuçları derinlemesine inceleyerek, yer ve zaman bakımından dönemin toplumsal, ekonomik yapılarını, iklim ve diğer bütün şartları detaylı şekilde düşünerek, olayları sadece tek bir sebebe bağlamadan sade şekilde anlatılması tarzıdır.19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
 

4. Diğer Bakışlar

Tarih konusu üzerinde, Alman filozof Karl Marx tarafından geliştirilen materyalizm görüşü de önemli yer tutmaktadır. Materyalizm'in bu tarih konusunda ki görüşüne tarihsel materyalizm denir.
 

Tarihin yararlandığı bilimler

 1.Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilimdir.
 2.Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını inceler.
 3.İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda tarihçilere ışık tutar.
 4.Filoloji: Dil bilimidir. Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.
 5.Nümizmatik: Eski paraları inceler.
 6.Heraldik: Armaları, mühürleri, ünvanları, bayrakları inceler.
 7.Felsefe: Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını öğrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini sağlar.
 8.Epigrafi: Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.
 9.Kronoloji: Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.
 10.Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.
 11.Etnografya: Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.
 12.Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilimdir.
 13.Coğrafya: Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır. O yerin dağlarını, nehirlerini, toprak özelliklerini v.b. gibi bilgileri ona coğrafya bilimi verir.
 14.Diplomasi: Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye yardımcı olur.
 15.Toponomi: Yer adları bilimi
 16.Heraldik: Armaları inceleyen bir bilimdir.
 17.Secere-Soy Kütüğü: İnsanların soylarını inceleyen bilimdir.
 18.Onomastik: İsim bilimidir.
 19.Psikoloji: İnsanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyen bilimdir.
 20.Siyaset: Tarihsel olarak bir toplumun incelenmesi ve toplumun tarihsel açıdan gelişimini sağlamak için tarih biliminden yararlanılır.
 21.Kimya: Karbon 14 deneyi ile bulguların hangi döneme ait olduğunu inceler.Tarih Resimleri

 • 7
  Tarih Bilimi Şema (Kavram Haritası) 4 hafta önce

  Tarih Bilimi Şema (Kavram Haritası)

 • 5
  Tarih Nedir 3 yıl önce

  Tarih Nedir

 • 4
  Tarih çağları 3 yıl önce

  Tarih çağları

Tarih Sunumları

 • 9
  Önizleme: 3 yıl önce

  Tarih nedir sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İlk Çağ İnsan Barınak Duvarı (Ankara Arkeoloji Müzesi)style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yrstyle.visibility

  2. Sayfa
  TÂRİH NEDİR ?“Târih” kelimesi İbranice “verrehe” kelimesinden gelir. Verrehe ise gökyüzündeki ayın şekillerinden olan “hilâli görmek” demektir.(Burada bir adım geriye dönersek İbranice verrehe kelimesinin de İbranice “ay” mânâsına gelen “YAREX” kelimesinden geldiğini görürüz.)rstyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  En basitinden târih kelimesini; hâdiselerin kamerî (ay takvimi) takvime göre zamanını belirleme işi olarak tarif edebiliriz.Batı dillerindeki târihi karşılayan kelime olan “historia, history vb..” kelimeler ise Yunanca(=Grekçe=Hellence) “istoria” kelimesinden gelmektedir ki bu da “tek tek hâdiseleri araştırmak ve incelemek” demektir.style.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  “…Bu, öncekilerin efsanelerinden=masallarından (esâtîri’l-evvelîn) başka bir şey değildir derler..” Kur’an.. En ‘am Sûresi 25Bu ayette geçen efsane=masal karşılığı kullanılan Arapça kelime “esâtir” kelimesidir. Esâtir kelimesi de Arapça’ya, Grekçe istoria kelimesinden geçmiştir (Ustûre olarak)style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  Küçük bir soru: ŞEY nedir ?Nasıl bir şey bu şey (şeyy) kelimesi ?style.visibilitystyle.visibilityr

  6. Sayfa
  Şey oldu / Şeye gittik / Şeyler vs…Arapça bir kelime olan Şeyy; bilinmeyen, nesne anlamlarına gelip şu anda metamatikte kullanılan X’ e denktir.Şeyy’in çoğulu Eşyâ’dır.“Ve Hüve a ‘lâ külli şeyyin kadîr… { O (Allah) her şeye gücü yetendir.} Kur ‘an-ı Kerimstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  7. Sayfa
  Ve tekrar TÂRİH…T.S. ELİOT; “Târihi idrâk; geçmişi, sadece geçmiş olarak değil, onun hâli hâzırdaki mevcudiyeti (tesirleri ve devamlılığı) olarak idrâk etmektir” demektedir.

  8. Sayfa
  Voltaire ;“Târih gerçekmiş gibi tasvir edilen hikayelerden, fabl ise muhayyile mahsulü imiş gibi anlatılan gerçeklerden ibarettir” diyor..

  9. Sayfa
  İbn-i Haldun, MUKADDİME isimli eserinde;“ Mânâsına nüfuz edilmediği, târihî hâdiselerin sebepleri anlaşılmadan kaldığı takdirde, târih hususunda âlim ile câhil müsavidir(eşittir)” der..

  10. Sayfa
  Romalılar; “historia est magistra vitae” (Târih hayatın üstâdıdır – Hayatımıza kılavuzluk etmesi için ona müracaat ederiz- derlerdi.Latinler(Roma ve Sonrası); “cognitia historiana cognitia factorum, cognitia philosophica cognitia causarum” ( târihi anlayış hâdiseleri anlamak, felsefi anlayış sebepleri anlamaktır) derlerdi.

  11. Sayfa
  Yorumun işe karışmadığı Târih bilgisi faydasızdır !Hâdiseleri anlamaya çalışır, sebeplerini izah etmeye kalkışarak, kendinize göre bir târih yorumu yaparsanız; târih felsefesi yapmış olursunuz. Târih felsefesi, târihi yorumlamak, târih hakkında düşünmek demektir. (Şahin UÇAR – Tarih Felsefesi Yazıları Sayfa 14)

  12. Sayfa
  Târih Felsefesi alanında ülkemizde önemli bir eser Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doğan ÖZLEM’in “Târih Felsefesi” isimli eseridir.Diğer bir eser Kubilay Aysevener ve E.Müge Barutca’nın yazdıkları “Târih Felsefesi” eseridir.

  13. Sayfa
  “LİSAN ,( d i l ) TÂRİHİN ARŞİVİDİR”Çünkü; geçmiş kavramlarda gizlidir. Kavramlar ise lisânın ürünüdür.Ayrıca zaman içinde; kelimeler, kavramlar anlam genişlemesine, daralmasına ve değişimine uğrayabilirler. Bunları tesbit edebilmek için târih ve filoloji(dilbilim), semantik(anlambilim), etimoloji(dil kökenbilim) birlikte düşünülmelidir.

  14. Sayfa
  Az da olsa her gün çalış, tekrar et !“Endek endek hayli şeved Katre katre seyli şeved”(Azar azar çok olur / Damla damla sel olur) Şirazlı Şeyh Sâdi(1193-1292) TOPKAPI SARAYIBERGAMAstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  DİKKAT !Arkansaslı bir çiftçi, evinin damı aktığı halde bir türlü tamir edemiyormuş; çünkü havalar güzelken tamire gerek görmüyormuş, havalar kötüyken de, hava muhalefeti sebebiyle çalışamadığı için tamir fırsatı olmuyormuş.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  16. Sayfa
  Târih yemeği için gerekli malzemelerİnsanYer (Mekan)ZamanOlay ve Olgu (Hâdise ve Tekâmül)İllî Bağlılık (Sebep – Sonuç İlişkisi)Geniş Bir Düşünce Yapısıstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  Veee Târihin Tanımı;Târih ilmi; insanların zaman ve mekan içerisinde husûle (meydana) getirdikleri tekâmül hâdiselerini, illî bağlılıklar (sebep – sonuç ilişkileri) çerçevesinde tetkik ve tasvir etme (inceleme ve ortaya koyma) işidir. Zeki Velidî TOGAN – Târihte Usûl s.13style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  “Târihçi yalnız fizikî hâdiselerin tesirini tesbit ile iktifa etmeyip(yetinmeyip) ruhî âmilleri(etkenleri) ve onlar arasındaki mu ‘dil illî bağlılıkları araştırmak mecburiyetinde olduğundan vazifesi ağırdır.” (Zeki Velidî TOGAN / Târihte Usûl s. 14)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  HÜSEYİN TÜRKARSLANTARİH ÖĞRETMENİGEBZE ANİBAL ANADOLU LİSESİ

 • 7
  Önizleme: 3 yıl önce

  Tarih bilimine giriş

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TARİH BİLİMİNE GİRİŞTA®İH NOTLA®IÖZGÜ® GÜVE®CİNstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  TARİH’in TANIMI: Toplumların geçmişteki yaşayışlarını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak, objektif olarak inceleyen ve anlatan bir sosyal bilimdir. style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  3. Sayfa
  TARİH’in ÖZELLİKLERİGeçmişte yaşanmış olayları inceler.İnsanlar meydana getirir.Belgelere dayanmalıdır.Yer ve zaman belirtilmeli.Sebep-sonuç ilişkisi olmalıdır.Objektif olmalı.Tarihi olaylar tekrarlanamaz (deney- gözlem yapılamaz).style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  TARİHİN KONUSU:İnsanların faaliyetleri ve bunların sonuçlarını inceler.İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür. Olgu: Fetih hareketi, Anadolu’nun Türkleşmesi, Nüfus artışı…Olay: İstanbul’un Fethi, Malazgirt savaşı, Bir çocuğun doğumu…style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  “Türk evladı, ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”“Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve yaygın uygarlıklara da sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve cihana bildirmek, bizler için bir borçtur.” Mustafa Kemal ATATÜRKstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  İsa’nın doğumu0Kavimler Göçü375İstanbul’un Fethi14531789Fransız İhtilali3200Yazının İcadıTARİH ÖNCESİ DEVİRLERTARİH DEVİRLERİİLK ÇAĞORTA ÇAĞYENİ ÇAĞYAKIN ÇAĞTAŞ ve MADEN DEVİRLERİİsa’dan Önce (İÖ)Milattan Önce(MÖ)İsa’dan Sonra (İS)Milattan Sonra (MS)

  7. Sayfa
  M.Ö. M.Ö. 0 M.S. M.S.200 100 (MİLAT) 100 200M.Ö.200-175 (İLK ÇEYREĞİ)M.Ö.125-100 (SON ÇEYREĞİ)M.Ö.150-100 (SON YARISI)M.Ö.200-150 (İLK YARISI)

  8. Sayfa
  M.Ö. YÜZYIL, YARIYIL ve ÇEYREKKAVRAMI200 175 150 125 100 İLK İKİNCİ ÜÇÜNCÜ SON ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK İLK YARISI İKİNCİ YARISI

  9. Sayfa
  TARİHİN KAYNAKLARI:Yazısız Kaynaklar: * Her türlü araç ve gereçler, * Toprak, taş ve kemikten yapılmış eşyalar, * Mağara resimleri, * Kabartmalar, * Mezarlar, anıtlar, * İnsan ve hayvan iskeletleri. style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  10. Sayfa
  Yazılı Kaynaklar:Kitabe, Biyografi, yıllıklar, kitaplar, Resmi yazışmalar, mühürler, fermanlar, kanunnameler, Paralar, takvimler, antlaşmalar, Kil tabletler.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  mühür

  12. Sayfa
  HaritaAnal (Yıllık)MezarAnıt (Kitabe)Kil TabletBiyografiAraç gereçlerParalarBakır TabletY A Z I L IY A Z I S I Z

  13. Sayfa
  Tarih Biliminin Yöntemi Kaynakların;Araştırılmasına (belgeler)Sınıflandırmasına (tasnif)Eleştirilmesine (tenkit)Çözümlenmesine (tahlil)Sentezine (terkip-birleştirme)dayanır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan, yapana sadık kalmazsa hakikat, içinden çıkılmaz bir hal alır.”Atatürk bu sözü ile belgelerin sentezinde (birleştirme) ne kadar titiz ve tarafsız olunması gerektiğini vurgular.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  Sentez yapacak Tarihçide şu özellikler olmalıdır;Olayları neden-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyarken, onlara etki eden sosyal, psikolojik ve doğal etkenleri kavrayabilmelidir.(zamanın koşulları bilinmelidir)Tarafsız (objektif) olmalıdır.Belgelere dayanmalıdır.Anlatımı akıcı ve anlaşılır olmalıdır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  TARİHE YARDIMCI BİLİMLER:Arkeoloji: Kazı bilimidir. Tarih öncesi araştırmalarda tarihe yardımcı olan en önemli bilimdir. Etnografya: Öz kültür bilimidir. Epigrafya: Anıt, kitabe bilimidir. Paleografya: Eski yazı bilimidir. Tarih devirlerini aydınlatmada tarihe yardımcı en önemli bilimdir. Paleontoloji: Fosilbilim.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  Nümizmatik (Meskukat): Eski paralar.Kronoloji: Zaman ve takvim bilimidir. Filoloji: Dil bilimidir.Diplomatik: Belgeler ve yazışmalar bilimidir.(Antlaşma ve fermanları inceler).Antropoloji: Irk bilimidir.Heraldik: Arma bilimidir.Sigilografya: Mühür bilimi.Coğrafya: Yer bilimi.Sosyoloji: Toplum bilimidir. Kimya: C-14 (Karbon 14).style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  EPİGRAFYAETNOGRAFYAPALEOGRAFYAANTROPOLOJİCOĞRAFYADİPLOMATİKANÜMİZMATİKSOSYOLOJİKİMYA (C-14) FİLOLOJİY A Z I L IY A Z I S I Z

  19. Sayfa
  TARİH YAZICILIĞININ GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR:Hikayeci (Nakilci) Tarih: Olaylar hikaye biçiminde mübalağalı biçimde ele alınır. Sebep-sonuç ilişkisi yoktur. Öğretici Tarih (Pragmatik): Olaylardan ders çıkarmak suretiyle, toplumun ahlak ve karakterini geliştirmeyi amaçlar. Kahramanlar ön plana çıkartılır. Sosyal Tarih: Olayların duygusal yönlerini dikkate almadan açıklayan tarih anlayışıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  Neden-Nasılcı (Bilimsel) Tarih: Olaylar sebep-sonuç ilişkisi içinde, neden ve nasıl sorularına cevap aranarak incelenir.Kronik Tarih: Her yılın olayları, aralarında herhangi bir bağlantı gözetilmeden arka arkaya sıralanır. Not: Tarih yazıcılığı, Hitit krallarının tutturduğu yıllıklarla (anal) başlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  TARİH ÇEŞİTLERİ:Zamana Göre: İlkçağ uygarlıkları Fatih Devri.Mekana Göre: Orta Asya Türk Tarihi, Anadolu Tarihi, Avrupa Tarihi.Konuya Göre: Siyasi tarih, Kültür tarihi, İktisat Tarihi, Bilim Tarihi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  TAKVİMLER:Miladi Takvim:Güneş yılı esaslıdır. 365 gün 6 saat.4 yılda bir Şubat 29 çeker (artık yıl).İlk Mısırlılar buldu, Roma geliştirdiBaşlangıç Hz.İsa’nın doğumu.26 Aralık 1925’te T.C. kabul etti (1 Ocak 1926’da kullanmaya başladı)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  23. Sayfa
  Hicri Takvim:Ay yılı esaslıdır(Ay yılı takvimini Sümerler buldu). 354 gün. Ay’ın Dünya etrafında 12 kez dönmesidir.Başlangıç hicrettir (622).Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlandı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  Türkler’in Kullandığı Takvimler:On İki Hayvanlı Türk Takvimi.Hicri Takvim.Celali Takvim (Selçuklu sultanı Celalettin Melikşah’a sunuldu).Rumi(Mali)Takvim (XVIII. ve XIX. yy’da Osmanlı).Takvim-i Garbi (XX.yy başlarında Osmanlı).Miladi Takvim (T.C. dönemi).style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  25. Sayfa
  TARİHE GİRİŞ ve ÖZELLİKLERİTarihi olaylarda kesinlikle DENEY-GÖZLEM yapılamaz.Tarihi olayda üç önemli unsur olmalıdır; YER – ZAMAN – İNSAN (Toplum)Tarihçi OBJEKTİF olmalıdır. Olayları, zamanına ve şartlarına göre değerlendirmeli.“Tarih yada Tarih Çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz? - Yazının icadı, Kil tabletler, Yazılı belgelerin bulunması ile, Sümerlerin yazıyı bulması.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  26. Sayfa
  Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır. Örnek: Mısır medeniyeti Maden devirlerini yaşarken, Anadolu medeniyetleri Cilalıtaş devrini yaşayabiliyordu. İki medeniyetin aynı devirleri yaşaması;İhtiyaçların aynı olması ile,Etkileşim (göç, ticaret, savaş) olması ile olabilirdi. Tarih Öncesi devirleri aydınlatmada kullanılan tarihe yardımcı en önemli bilim ARKEOLOJİ. Tarih devirlerini aydınlatmada en önemli yardımcı bilim PALEOGRAFYA ve DİPLOMATİKA. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  27. Sayfa
  Farklı mekanlarda ve şartlarda gerçekleştiği için, Tarihin belirli kanun ve kuralları yoktur. Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlem yapılamaz. Bu özelliği ile Fen bilimlerinden ayrılır. Belgelere dayandığı için ve Sebep-Sonuç ilişkisi ile araştırma yaptığı için Tarih bir bilimdir. style.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  Nehir kenarlarına yerleşen toplumlar tarım ile geçinir, Saldırıya açık bölgelerde kurulan devletler güçlü ordular kurar, Yerleşik toplumlarda mimari görülür, Tarım toplumlarının tanrıları da tarım ve doğa ile ilgili olur,Bu durum;Doğal koşulların uygarlıkların oluşmasını belirleyen en önemli etken olduğuna kanıttır.

  29. Sayfa
  Tarih öncesi devirleri aydınlatmada kullanılmayan tarihe yardımcı bilimler;Paleografya (Eski yazı bilimi)Diplomatika (yazışma ve antlaşma)Epigrafya (Anıt, kitabe bilimi)Nümizmatik (eski paraları inceler) style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  30. Sayfa
  SORU: Tarih öncesi devirlerde toplumlar arası iletişim nasıl olurdu?TicaretGöçSavaşstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  31. Sayfa
  Soru: Hangi tarih daha belirgindir?15 Mayısta Yunan askerleri İzmir’e çıktı.Fransız İhtilali XVIII.YY’da olmuştur.Kadeş Barışı M.Ö. 1280’de imzalandı. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  32. Sayfa
  Soru: Hangi tarih daha belirgindir?15 Mayısta Yunan askerleri İzmir’e çıktı.Fransız İhtilali XVIII.YY’da olmuştur.Kadeş Barışı M.Ö. 1280’de imzalandı. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  SORU: Tarih öncesi devirlerin dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamasının en önemli nedeni nedir?Toplumlar arası iletişimin yavaş olması.style.visibilitystyle.visibility

  34. Sayfa
  SORU: Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla yararlanmaya başlamışlardır?A)Toprak-Taş-MadenB)Taş-Maden-ToprakC)Taş-Toprak-MadenD)Maden-Taş-ToprakE)Beton-Prefabrik-Uranyumstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  35. Sayfa
  SORU: Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla yararlanmaya başlamışlardır?A)Toprak-Taş-MadenB)Taş-Maden-ToprakC)Taş-Toprak-MadenD)Maden-Taş-ToprakE)Beton-Prefabrik-Uranyumstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  36. Sayfa
  SORU: Tarih biliminin yararlandığı aşağıdaki kaynaklardan hangisi öznel ve taraflı bilgi verir?A)HaritalarB)AntlaşmalarC)FermanlarD)HatıralarE)Arkeolojik buluntular

  37. Sayfa
  SORU: Tarih biliminin yararlandığı aşağıdaki kaynaklardan hangisi öznel ve taraflı bilgi verir?A)HaritalarB)AntlaşmalarC)FermanlarD)HatıralarE)Arkeolojik buluntular

  38. Sayfa
  SORU: Toplumların kültür ve medeniyet alanındaki etkileşimlerini aşağıdakilerden hangisinin olumlu yönde etkilediği savunulamaz?A)Kağıt ve MatbaaB)SavaşlarC)HayvancılıkD)Ticari etkinliklerE)Yazı

  39. Sayfa
  SORU: Toplumların kültür ve medeniyet alanındaki etkileşimlerini aşağıdakilerden hangisinin olumlu yönde etkilediği savunulamaz?A)Kağıt ve MatbaaB)SavaşlarC)HayvancılıkD)Ticari etkinliklerE)Yazı

  40. Sayfa
  Tarih yazıcılığında;I.Olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini dikkate almaII.Tarafsızlığına inandığı kaynakları kullanmaIII.Yazılı ve yazısız belgelerden yararlanmadurumlarından hangilerinin tarih biliminin yöntemleri arasında yer aldığı söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

  41. Sayfa
  Tarih yazıcılığında;I.Olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini dikkate almaII.Tarafsızlığına inandığı kaynakları kullanmaIII.Yazılı ve yazısız belgelerden yararlanmadurumlarından hangilerinin tarih biliminin yöntemleri arasında yer aldığı söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

  42. Sayfa
  Hititlerden kalan en önemli belge, Mısırlılar ile yapılan Kadeş Antlaşması’dır.Buna göre; I. Diplomasinin gelişmiş olduğu, II. Yönetim şekillerinin benzerliği,III. İlkçağda yaşamış oldukları. durumlarından hangilerine varılabilir?A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. Yalnız I E. I, II ve III

  43. Sayfa
  Hititlerden kalan en önemli belge, Mısırlılar ile yapılan Kadeş Antlaşması’dır.Buna göre; I. Diplomasinin gelişmiş olduğu, II. Yönetim şekillerinin benzerliği,III. İlkçağda yaşamış oldukları. durumlarından hangilerine varılabilir?A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. Yalnız I E. I, II ve III

  44. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilemez? A. Prehistorya (Tarih öncesi)B. XIX. Yüzyıl TarihiC. Sanat TarihiD. III. SelimE. Ortaçağ Tarihi

  45. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilemez? A. Prehistorya (Tarih öncesi)B. XIX. Yüzyıl TarihiC. Sanat TarihiD. III. SelimE. Ortaçağ Tarihi

Tarih Videoları

 • 2
  4 hafta önce

  Tarih Nedir Tarih Çeşitleri Nelerdir

 • 2
  4 hafta önce

  Tarih Bilimi - Tarihin Tanımı, Tasnifi, Kaynakları, Yöntemi, Olay ve Olgu Kavramları

Tarih Soru & Cevap

 • 4

  3 yıl önce

  Soru : İslam’ı Hindistan’ın içlerine kadar yayan, aralarında Biruni ve Firdevsi’nin de bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamını koruyuculuğu altına alarak Gazne’yi Orta Asya’nın en parlak kültür merkezi haline getiren, İslam dininin ateşli savunucusu Türk hükümdarı kimdir?

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : Malazgirt meydan muharebesinin kahramanıdır. Çağrı Beyin oğludur. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin ölümü ile hükümdar olmuştur. 1064 de Bizans topraklarına girmiş ve fethetmiştir. Azarbeycan, Urfa, Malazgirt’i fethetmiş, Hıristiyan ordusuyla baş etmiş, Romen Diyojeni esir etmiş ve Anadolu’yu müslümanların yurdu haline getirmiştir. Yerine oğlu Melihşah’ı yetiştirmiş ve Malazgirt zaferinden bir yıl sonra düşman komutanı tarafından hançerlenerek öldürülmüştür. Malazgirt savaşında secdeye kapanıp: “Niyetim halistir Allah’ım yardım et, sözlerimde yalan varsa kahret” demiş ve askerlerine dönerek “Burada Allah (c.c.)’dan başka Sultan yoktur. Benimle birlikte savaşmak yada savaşmamakta serbestsiniz” diyerek kefenini giyip Malazgirt’e yürüyen kahraman kimdir?

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : Selçuklu vezirlerinin ünvanı veya Selçuklu hükümdarı oğullarına harp ve siyaseti öğretmek için tayin ettikleri ümeradan olan şahsa ne denir?

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : Türklerin ilk sultanı Süleyman Şahın oğludur. Çaka Beyin kızı ile evlendi. İznik’e yerleşip sultan oldu. Bizanslılar Türkleri yok etmek katı ile Çaka Bey ile arasını açınca öldürmek zorunda kaldı. Haçlı saldırıları karşısında Anadolu içerlerine çekilip zaman aralıklı saldırılarla önce Amasya sonra Ereğli civarında 300000 kişilik ayrı ayrı olmak üzere haçlıları perişan etti. Haçlıların Kudüs hayalini boşa çıkardı. Selçuklular bu sultan sayesinde eski güçlerine sahip oldular. 1107 yılında savaş esnasında Habur ırmağına atıyla birlikte düşüp şehit olan bu ünlü Selçuklu sultanı kimdir?

  3 yıl önce
  1.Kılıç Arslan
 • 2

  3 yıl önce

  Soru : Selçuklu İmparatorluğunda isminden söz ettiren en büyük devlet adamıdır. Sultan Alparslan’ın veziri oldu ve 29 yıl bu görevde kaldı. Kendi adıyla anılan meşhur Nizamiye Medresesini kurdu. Melik Şahın da vezirliğini yapan ve batıl mezhep mensupları tarafından şehit edilen bu ünlü Selçuklu veziri kimdir?

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : Sultan Abdülmecit’in oğlu, Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı, Sırpları ve Karadağı susturan hükümdar, Meşrutiyeti ilan eden, Ermeni komitecilerinin arabasına bomba koyarak suikast düzenledikleri dünya siyasetindeki üstün bilgisiyle 33 yıl Osmanlıyı idare eden ve Avrupa’nın, Yahudilerin, Ermenilerin ve ülkedeki kuklaların kızıl Sultan dedikleri, Osmanlının son padişahlarından olan cennet mekan padişahımız kimdir?

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : I. Sultan Ahmet’in oğlu olup, II. Osman (Genç Osman)’ın küçük kardeşidir. 1612 de doğdu ve 1623 de yani 11 yaşında iken padişah oldu. Ama 9 yıl adı padişah oldu fakat hiç yetkisi olmadı. 20 yaşında iken önce annesini sonra etrafındaki dalkavukları bir bir bertaraf ederek tüm imparatorluğun yetkisini aldı. Yeniçeri ocağını yeniden düzenledi. Tebdili kıyafet (kıyafet değiştirerek) yaparak halkın arasına girdi ve halkın problemlerini bir vatandaş gibi öğrendi ve çarelerini saraydan aradı. Onun bu şekilde davranışı batının Osmanlı batıyor diye beklediği yıllarda Osmanlının yeniden ayağa kalkışı oldu. Hazineyi, orduyu, halkı ve imparatorluğu düzene koyan ve sonunda Bağdat fatihi olan bu padişahımız kimdir?

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : Osmanlı Şehzadeleri arasında en talihsiz olanı idi. Abisi ile olan iktidar mücadelesi sonunda vatanı terk etti. O günden sonra ömrü tövbe ile geçti. Papa tarafından yapılan hiç bir vaade boyun eğmedi ve taviz vermedi. Allah (c.c.)’a şöyle yalvarırdı: “Ya Rabbi! Eğer İslam düşmanları beni vatanıma karşı kullanacaksa al canımı ve o günlerimi gösterme. ” Hatta papağanına bile duayı öğretti. Ölümünden bir yıl sonra bile hala papağanı “Allah’ım onu affet” diye mırıldanıyordu. Talihsiz Şehzade ismi ile tarihe geçmiş, Fatih Sultan Mehmet’in küçük oğlu kimdir?

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptığı hatalar olarak bilinen kadın elinin saray işlerine karışmasıdır. Bu kadın ise Kanuni’nin ikinci hanımı asıl adı Roksalina olan yahudi asıllı Rus ovalarında yaşayan Slav ırkındandır. Kendinden olma oğlunu padişah yapma uğruna entrikalarla dedesi Yavuz kadar zeki olduğu bilinen Şehzade Mustafa’yı katlettirmesi Osmanlıya açtığı zararın sadece bir tanesidir. Kanuni için özel bir yere sahip, devlet işlerine karışan bu kadın kimdir?

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : mekik diplomazisi adi verilen siyasi görüsmeler neyin çözümünde kullanılmıştır
  A) keşmir meselesi B) filistin sorunu C) küba burhanı D) kıbrıs meselesi E) daflık karabag sorunu

  3 yıl önce
  b şıkkı filistin sorunu
 • 1

  3 yıl önce

  Soru : Kanije kalesinin Osmanlı tarihindeki yeri büyüktür. Çünkü Kanije kahramanı olarak anılan bir komutan vardı ki, bir avuç asker ile 100000 kişilik Hıristiyan ordusunu çeşitli manevralarla aldatarak Kanije’yi Hıristiyan ordusuna mezar yapmıştı. Aldığı esirleri serbest bırakarak çok olduklarının imajını düşmana vermiş, daha sonra büyük bir gürültü ile Osmanlının kalenin fethine yardıma gelmiş gibi göstererek düşman ordusuna panik yaptırmış ve savaşı kazanmıştır. Bu olayı duyan Osmanlı padişahı bu komutana mektup göndererek şunları yazmıştı: “İmdi iki cihanda hakkım sana helal olsun. Yüzün ak kılıcın keskin olsun. Sana vezirlik verdim helal olsun.” Titizliğinden dolayı kendisine verilen lakabı ile anılan Osmanlının Veziri Azamlarından olan Kanije kahramanı bu paşa kimdir?

 • 1

  3 yıl önce

  Soru : Hıristiyan aleminin korkulu rüyası olan Osmanlı İmparatorluğunun ünlü bir denizcisi vardı ki, haçlılar ondan bahsederken “Dragut” diye söz ederlerdi. Haçlı donanması onu ilk kez Cebri adasında kıstırdığını zannederken o donanmasını yağlı kalasların üzerinden kaydırarak haçlı ordusunun arkasına geçmişti bile. Yine bir deniz seferinde Malta kuşatmasını yaparken şehit olan bu ünlü denizcimiz ve reisimiz kimdir?

 • 1

  3 yıl önce

  Soru : Fatih’in babası üç defa padişah olmuş bir insandır. 1421 yılındaki ilk padişahlığı 1444 yılında kendini yorgun hissettiği için tahtı oğlu Fatih’e bırakmasıyla biter. Ama Varna savaşının evvelinde Fatih’in babasına: “Eğer ben padişah isem emrediyorum gel ordunun başına geç, eğer sen padişahsan gel devletini müdafaa et” demesi üzerine ikinci defa tahta oturur. Varna savaşı kazanıldıktan sonra tekrar kıyıya çekilen padişah 1448 de yapılan II. Kosova savaşında üçüncü kez tahta geçer ve vefatına kadar Osmanlıların imar, düzen ve intizamı ile uğraşarak ülkeyi yöneten padişahımız kimdir?

 • 1

  3 yıl önce

  Soru : Kanuni’nin Hürrem Sultandan olma oğlu, Sokullu Mehmet paşanın yardımıyla devleti idare eden, Tunus ve Yemen zamanında fethedilmesine rağmen ordunun başında hiç savaşa iştirak etmemiş, adına Edirne’de Selimiye Camii yapılan Osmanlı padişahı kimdir?

  12 ay önce
  İkinci selim
 • 1

  3 yıl önce

  Soru : Barbaros Hayrettin Paşanın abisi olan bir denizcimiz, reisimiz vardı ki, Ege ve Akdeniz’de adını duyan Hıristiyan alemi titrerdi. Rodos Şövalyelerine esir düştüğü halde tevekkül ve cesareti ile kurtulan, İspanyol ve Cenevizlileri perişan edip Cezayir’i ele geçirerek Cezayir hükümetini kuran Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkut gibi isimlerin desteğini alan şahadetin en güzellerinden denizde şehit olan büyük reis kimdir?

Tarih Ek Bilgileri

 • 5
  3 yıl önce

  Tarih Nedir?
  Çeşitli insan topluluklarının daha önceki yaşadıklarını neden ve sonuç bağı içerisinde yerini ve zamanını doğru olarak göstererek ve bunları belgelere dayandırarak tarafsız (objektif) araştıran bir bilim dalıdır.

  Tarih Bilimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  Tarih bilimi geçmişteki yaşam topluluklarını ele almaktadır.
  Ele aldığı yaşam topluluklarının yaşama şekillerini vs neden ve sonuç bağı içerisinde araştırmaktadır.
  Tarih bilimi yer ve zaman gösterir.
  Tarih araştırmaları belgelere dayandırılır.
  Tarih tarafsızdır. (Objektif)

 • 1
  2 yıl önce

  Tarih Nedir?
  Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün

 • 1
  10 ay önce

  arih şuuru sadece “geçmişin” “geçmişliğini” bilmek değil, onun “halde de” var olduğunu anlamak demektir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Tarih Bilimi Şema (Kavram Haritası)